Sistemele de asistență la viraje vor deveni obligatorii la camioanele noi din 2022 Recomandat

Sistemele de asistență la viraje vor deveni obligatorii la camioanele noi din 2022

Parlamentul European a propus Rezoluția referitoare la cadrul de politică al UE privind siguranța rutieră 2021-2030 - Recomandări privind următorii pași către „Viziunea zero”. Unele reglementări fac referiri la camioane.

Documentul poate fi citit AICI.

Cadrul de politică al UE privind siguranța rutieră 2021-2030 – Următorii pași către „Viziunea zero” conține următoarele (fragmente importante):

 1. salută faptul că, în cadrul de politică al UE privind siguranța rutieră 2021-2030, UE și-a reafirmat obiectivul strategic pe termen lung de a ajunge la aproape niciun deces și la nicio rănire gravă pe drumurile UE până în 2050 („Viziunea zero”) și obiectivul său pe termen mediu de a reduce decesele și vătămările grave cu 50 % până în 2030 în conformitate cu Declarația de la Valletta; subliniază că aceste obiective și ținte ale UE legate de siguranța rutieră ar trebui să fie susținute de o abordare coordonată, bine planificată, sistematică și bine finanțată în materie de siguranță rutieră la nivelul UE, la nivel național, regional și local;
 2. salută, în acest sens, adoptarea abordării pentru un sistem sigur la nivelul UE, fondată pe un cadru de performanță și obiective delimitate în timp pentru a reduce numărul de victime și vătămări grave; salută stabilirea unor indicatori-cheie de performanță (ICP) definiți în cooperare cu statele membre și care să permită o analiză mai aprofundată și specifică a performanțelor statelor membre și identificarea deficiențelor; invită Comisia să stabilească obiective privind rezultatele până în 2023; subliniază importanța cooperării actuale dintre UE și statele membre în această privință și îndeamnă toate statele membre să se angajeze pe deplin în acest exercițiu și să convină asupra unei metodologii armonizate pentru i ndicatorii-cheie de performanță, care să permită statelor membre să compare datele; solicită elaborarea unei foi de parcurs detaliate pentru acțiunile UE care să permită să se măsoare performanțele și să se răspundă pentru rezultate în fața unor organisme specific…

Infrastructuri sigure

 1. invită statele membre și Comisia să acorde prioritate investițiilor care aduc cele mai mari beneficii în ceea ce privește siguranța rutieră, acordând o atenție deosebită zonelor cu cel mai mare număr de accidente, inclusiv investițiilor în întreținerea cu prioritate a infrastructurii existente și în construirea de noi infrastructuri, acolo unde este necesar; salută faptul că Mecanismul pentru interconectarea Europei pentru perioada 2021-2027 prevede finanțare pentru proiecte de infrastructură și mobilitate sigure și securizate, inclusiv pentru siguranța rutieră; invită Comisia să promoveze în continuare oportunitățile de finanțare ale UE prin Mecanismul pentru interconectarea Europei, fondurile regionale și de coeziune, InvestEU și Platforma pentru un transport mai sigur lansată de Banca Europeană de Investiții (BEI), în special în statele membre cu performanțe relativ slabe în materie de siguranță rutieră; subliniază că este important ca criteriile de eligibilitate pentru aceste instrumente să fie mai clare pentru acțiunile în domeniul siguranței rutiere; invită Comisia să sprijine și să încurajeze statele membre să investească într-o rețea de transport mai sigură, mai sustenabilă, rezilientă și multimodală prin planurile lor naționale de redresare și reziliență; invită Comisia să stabilească în revizuirea Regulamentului privind rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T)azele viitoarelor decizii de investiții în siguranța rutieră, inclusiv implementarea a unui plan de monitorizare a rețelei centrale privind întreținerea la nivelul UE;
 2. subliniază că o evaluare proactivă a rețelei rutiere a UE va fi un instrument util pentru a măsura siguranța inerentă a drumurilor și pentru a canaliza investiții; salută, în acest sens, cartografierea riscurilor și ratingul de siguranță ale autostrăzilor și ale drumurilor principale introduse în normele UE privind siguranța infrastructurii, care au fost revizuite recent, și invită statele membre să indice cât mai multe drumuri principale de pe teritoriul lor pentru a spori potențialul noii directive în materie de siguranță rutieră; invită statele membre să instituie, în conformitate cu directiva, sisteme naționale de raportare voluntară, care ar trebui să fie accesibile online și disponibile pentru toți participanții la trafic, pentru a facilita colectarea datelor legate de evenimentele transmise de utilizatorii drumurilor și de vehicule, precum și a oricăror alte informații legate de siguranță percepute de cei care le raportează ca fiind un pericol real sau potențial pentru siguranța infrastructurii rutiere, pentru a garanta că cetățenii UE contribuie în mod transparent, imediat și direct la siguranță

Vehicule sigure

 1. salută recenta revizuire a Regulamentului privind siguranța generală, care va face obligatorii în UE, începând din 2022, noile elemente avansate de siguranță ale vehiculelor, cum ar fi sistemele inteligente de asistență pentru controlul vitezei și de menținere a benzii de circulație pentru situații de urgență, măsură ce are potențialul de a salva aproximativ 7 300 de vieți omenești și de a evita 38 900 de răniri grave până în 2030; invită Comisia să adopte o legislație secundară ambițioasă și în timp util, care ar trebui să impună dotarea vehiculelor noi cu sisteme inteligente și performante de asistență pentru controlul vitezei; invită Comisia, în acest sens, să ia în considerare aplicarea practică a obligativității echipării motocicletelor cu aceste sisteme, precum și fezabilitatea, acceptabilitatea și posibilele implicații pentru siguranța rutieră ale următoarei generații de asistență inteligentă pentru controlul vitezei pentru autoturisme, camionete, camioane și autobuze;
 2. reamintește importanța inovării în tehnologia vehiculelor, care poate contribui atât la atenuarea gravității accidentelor, cât și la reducerea probabilității de producere a accidentelor prin elemente de siguranță active și pasive; invită Comisia să revizuiască viitoarele standarde privind vehiculele de pasageri în lumina noilor evoluții tehnologice și să ia în considerare factori care pot afecta siguranța rutieră, cum ar fi masa, puterea, viteza și dimensiunea suprafeței frontale;
 3. invită Comisia să introducă obligativitatea echipării motocicletelor cu sisteme de prevenire a blocării roților în timpul frânării în viitoarea revizuire a omologării de tip a vehiculelor din categoria L; invită Comisia să extindă categoriile de vehicule care fac obiectul instalării obligatorii a sistemului eCall, acordând o atenție deosebită vehiculelor motorizate cu două roți;
 4. subliniază că pericolul și frecvența accidentelor dintre camioane și utilizatorii vulnerabili ai drumurilor ar putea fi reduse în mod semnificativ prin utilizarea pe scară largă a sistemelor de asistență la viraje; subliniază că sistemele de asistență la viraje vor deveni obligatorii pentru noile tipuri de camioane în 2022 și pentru toate camioanele noi în 2024; invită Comisia să creeze un program european de acțiune privind sistemele de asistență la viraje pentru a promova beneficiile acestei tehnologii și pentru a încuraja părțile interesate să echipeze, în mod voluntar, vehiculele existente și pe cele noi cu sisteme de asistență la viraje; salută inițiativele care sprijină introducerea voluntară a sistemelor obligatorii de asistență la viraje; invită Comisia și statele membre să sprijine financiar echiparea vehiculelor existente și a celor noi cu sisteme de asistență la viraje;
 5. subliniază că manipularea și frauda care implică elemente electronice de siguranță, cum ar fi sistemele avansate de asistență la conducere, prezintă riscuri considerabile pentru siguranță și, prin urmare, ar trebui studiate în cursuri de formare specifice pentru inspectori cu privire la verificarea integrității software-ului…

Utilizarea drumurilor în condiții de siguranță

 1. ia act de faptul că, potrivit unui studiu al Comisiei, se estimează că alcoolul cauzează aproximativ 25 % din decesele din accidente rutiere, în timp ce drogurile cauzează 15 % din decesele din accidente rutiere; ia act de faptul că recomandarea UE privind nivelul de alcoolemie admis datează din 2001; invită Comisia să actualizeze recomandările citate și să includă printre ele un cadru privind limita de toleranță zero în ceea ce privește conducerea sub influența alcoolului și să introducă o recomandare a UE privind toleranța zero în ceea ce privește substanțele psihoactive ilegale, precum și standarde pentru aplicarea în trafic a normelor referitoare la conducerea sub influența drogurilor; subliniază că armonizarea nivelurilor permise de alcool în sânge în UE pentru toate categoriile de vehicule va facilita comparațiile în cadrul indicatorilor-cheie de performanță referitori la lipsa consumării de alcool la volan; invită Comisia să elaboreze orientări privind etichetarea medicamentelor care afectează capacitatea persoanelor de a conduce un vehicul și să lanseze campanii de informare pentru a sensibiliza serviciile medicale, inclusiv medicii de familie, în acest domeniu; invită Comisia să includă în recomandările revizuite și orientări privind montarea etilotestelor antidemaraj, îndeosebi în cazul persoanelor care recidivează, al persoanelor care săvârșesc o abatere gravă pentru prima dată și al tuturor șoferilor profesioniști;
 2. constată că excesul de viteză este un factor determinant în aproximativ 30 % din accidentele rutiere mortale și un factor agravant în majoritatea accidentelor; invită Comisia să prezinte o recomandare de aplicare a unor limite de viteză sigure în conformitate cu abordarea pentru un sistem sigur pentru toate tipurile de drumuri, cum ar fi vitezele maxime de 30 km/h în zonele rezidențiale și în zonele în care există un număr mare de bicicliști și pietoni, cu posibilitatea unor limite mai stricte pe arterele principale, cu o protecție adecvată pentru utilizatorii vulnerabili ai drumurilor; invită statele membre să acorde prioritate investițiilor în asigurarea respectării vitezei și în comunicarea de înaltă calitate privind importanța vitezei și gestionarea vitezei; invită statele membre să aplice sancțiuni care să descurajeze excesul de viteză, inclusiv sisteme de puncte de penalizare, și să ia în considerare introducerea unor cursuri de sensibilizare față de excesul de viteză pentru a-i reabilita pe conducătorii care recidivează;
 3. constată că, potrivit estimărilor Comisiei, în fiecare an sunt detectate 10 milioane de infracțiuni rutiere majore în UE legate de excesul de viteză, nerespectarea culorii roșii a semaforului și conducerea sub influența alcoolului, care sunt comise de nerezidenți; recunoaște progresele înregistrate din 2015 în ceea ce privește crearea unui cadru pentru executarea transfrontalieră a sancțiunilor în cazul contravențiilor rutiere, însă regretă faptul că actualul cadru pentru executarea transfrontalieră a sancțiunilor în cazul contravențiilor rutiere prevăzut în Directiva privind asigurarea respectării normelor la nivel transfrontalier nu asigură în mod adecvat anchetarea în vederea aplicării sancțiunilor sau a recunoașterii deciziilor privind sancțiunile; consideră că o mai bună aplicare transfrontalieră a normelor de circulație rutieră ar crește gradul de respectare a acestor norme și ar avea un efect disuasiv, reducând astfel comportamentul periculos și îmbunătățind siguranța rutieră; invită Comisia, în acest sens, să abordeze aspectele menționate mai sus în cadrul următoarei revizuiri a directivei, să evalueze aspectul recunoașterii reciproce a decăderii din dreptul de a conduce autovehicule și a punctelor de penalizare și să revizuiască domeniul de aplicare al directivei pentru a include aplicarea taxelor rutiere pentru a preveni conducerea periculoasă și a menține calitatea infrastructuri
 1. constată că pandemia de COVID-19 a dus la dezvoltarea sectorului serviciilor de livrare la domiciliu și, în special, la utilizarea camionetelor și a vehiculelor motorizate cu două roți, cum ar fi mopedurile și bicicletele, stimulând apariția unor noi tipuri de muncă pe platforme online și de modele de afaceri; invită Comisia să se asigure că șoferii profesioniști de camionete beneficiază de o formare adecvată și să abordeze problema oboselii și a excesului de viteză în cazul șoferilor de camionete, în special ca urmare a creșterii semnificative a numărului de livrări la domiciliu; invită, de asemenea, Comisia să ia în considerare înăsprirea regimului de inspecție tehnică auto și introducerea obligației de a efectua verificări suplimentare pentru camionetele utilizate de furnizorii de servicii de livrare de colete după ce a fost atins un anumit număr de kilometri și să aibă în vedere extinderea acestei obligații la alte vehicule din categoriile utilizate în alte scopuri comerciale, în cadrul revizuirii pachetului privind inspecția tehnică auto; invită Comisia să elaboreze o recomandare privind siguranța personalului care efectuează livrări, inclusiv cerințe pentru angajatori și societăți de a asigura furnizarea și utilizarea echipamentelor de siguranță și a vehiculelor sigure, precum și formarea în domeniul instrumentelor digitale pe care ar putea să fie nevoiți să le utilizeze, cum ar fi aplicațiile și platformele interactive;
Login pentru a posta comentarii.
înapoi la antet

Categorii

Site-uri recomandate

GRUPURI FACEBOOK

Unelte

Despre noi

Social

×

Abonează-te la newsletter!

Fii primul care primește pe email știrile cele mai fierbinți din transporturi!

Va puteti dezabona oricand de la newsletter.