Exclusiv: PROCEDURA DE RESTITUIRE A ACCIZEI LA MOTORINĂ 2018 Recomandat

Aurelia Surulescu, director general ARR Aurelia Surulescu, director general ARR

În urma unor întrebări pe care le-am primit din partea unor transportatori, am solicitat Autorității Rutiere Române (ARR) să ne ofere o serie de precizări în legătură cu noua procedură de restituire a accizei la motorină.

În urma unor întrebări pe care le-am primit din partea unor transportatori, am solicitat Autorității Rutiere Române (ARR) să ne ofere o serie de precizări în legătură cu noua procedură de restituire a accizei la motorină.

Vă prezentăm în continuare integral răspunsul primit prin amabilitatea doamnei Aurelia Surulescu, director general al ARR:

"Către,
TIR MAGAZIN
Referitor: Activitatea de restituire de accize conform H.G. nr. 549/2018 privind condițiile, procedura și termenele de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părți din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor

I. Legislație aplicabilă:
• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 25 din 29 martie 2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 291 din 30.03.2018;
• Hotărârea nr. 549 din 17 iulie 2018 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părţi din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 651 din 26.07.2018;
• Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

II. Autoritatea Rutieră Română – A.R.R:
Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. este desemnată Administratorul schemei de ajutor de stat pentru restituirea sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat prevăzut de Codul fiscal, pentru motorina utilizată drept combustibil în transporturile rutiere prin H.G. nr. 549/2018 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părţi din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor.
Restituirea de accize se efectuează pentru motorina achiziționată începând cu data de 30.03.2018 și utilizată drept combustibil pentru motor în:
a) transportul rutier de mărfuri în cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule sau ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu o greutate brută maximă autorizată de cel puţin 7,5 tone;
b) transportul de persoane, regulat sau ocazional, cu excepția transportului public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 ori M3.

III. Ministerul Finanţelor Publice:
Ministerul Finanţelor Publice are calitatea de furnizor al schemei de ajutor de stat și implicit de ordonator principal de credite având atributul de a transmite plafoane trimestriale, precum și de a realiza angajarea, lichidarea şi ordonanțarea cheltuielilor exclusiv în baza deciziei de aprobare a cererii de restituire emise de către Autoritatea Rutieră Română-ARR.

IV. Procedura de restituire de accize:
Pentru a putea solicita restituirea de accize, operatorii economici trebuie să își creeze un cont personalizat pentru a se autentifica în sistemul informatizat pentru restituirea de accize, disponibil pe site-ul accize.arr.ro.
Cerere de restituire se depune, în format electronic (Anexa 1 la H.G. nr. 549/2018), pentru un trimestru calendaristic împreună cu următoarele documente:
a) certificatul de înregistrare fiscală/înregistrare în scopuri de TVA;
b) certificatul de atestare fiscală, valabil la data depunerii cererii de restituire, eliberat de organul fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, din care rezultă că nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) pct. (iii);
c) certificatul fiscal privind impozitele şi taxele locale, valabil la data depunerii cererii de restituire, eliberat de organul fiscal competent din cadrul autorităţii administraţiei publice locale, din care rezultă că nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura impozitelor şi taxelor locale, în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) pct. (iii);
d) contractul/contractele încheiat/încheiate cu emitentul cardului de gestiune a alimentărilor ori cu al inelului emiţător/receptor, după caz;
e) dovada deţinerii dispersorului electronic pentru distribuţie prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. e) pct. (ii), în cazul operatorilor economici stabiliţi în România;
f) declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) pct. (i) şi (ii), lit. d), f) şi g) din H.G. nr. 549/2018;
g) declaraţie pe propria răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, prevăzută în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
h) declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că operatorul economic nu este încadrat în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, după caz;
i) borderou centralizator al cantităţilor de motorină alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, întocmit conform modelului din anexa nr. 2, atât în cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la staţiile de distribuţie ale operatorilor economici înregistraţi potrivit Codului fiscal în calitate de comercianţi en détail de produse energetice, cât și în cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la rezervoarele proprii de alimentare;
j) facturile de achiziţie a motorinei, emise de către staţiile de distribuţie sau de către terţi.
k) dovada deschiderii contului la Trezoreria Statului pentru operatorii economici stabiliţi în România/contului bancar pentru operatorii economici stabiliţi în alte state membre;
l) copii ale scrisorilor de transport prevăzute în Convenţia privind contractul pentru transportul rutier internaţional de mărfuri pe şosele - C.M.R., aferente transporturilor pentru care solicită restituirea, în cazul operatorilor economici stabiliţi în alte state membre care efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu.
Cererile de restituire împreună cu toate documentele se transmit în sistemul informatizat pentru restituirea de accize pentru operatorii economici licențiați în România.
Cererile de restituire sunt înregistrate în ordinea depunerii, având număr electronic unic.

Important:
Dacă operatorul de transport constată anumite neconformități după depunerea documentelor, are posibilitatea să solicite în sistemul informatizat de administrare a schemei returnarea cererilor de restituire în termen de 3 zile de la înregistrarea unei cereri de restituire.
Sistemul informatizat de restituire de accize este disponibil pe site-ul www.arr.ro , secțiunea https://www.arr.ro/arr_doc_486_informare-privind-restituirea-de-accize-2018_pg_0.htm
Accesare sistem informatizat pentru restituirea de accize.
sau la adresa web: accize.arr.ro

Sistemul informatizat a fost publicat începând cu data de intrării în vigoare a H.G. nr. 549/2018, respectiv 25.08.2018.
În acest context, operatorii de transport au creat deja conturi fiind depuse cereri de restituire.
Recomandăm operatorilor de transport ca, înainte sa procedeze la transmiterea cererilor de restituire aferente trimestrelor 1 și 2 din anul 2018, să consulte instrucțiunile publicate site-ul www.arr.ro , secțiunea:
https://www.arr.ro/arr_doc_486_informare-privind-restituirea-de-accize-2018_pg_0.htm

La data prezentei, s-au identificat următoarele situații care nu sunt în concordanță cu prevederilor legislației aplicabile:
1. Solicitarea restituirii sumelor reprezentând acciza pentru motorina achiziționată înainte de data intrării in vigoare a O.U.G. nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.
2. Depunerea unor certificate fiscale eliberate de autoritățile competente din cadrul administrației publice locale și autoritățile de administrare fiscală care nu sunt în termene de valabilitate;
3. Lipsa documentației necesare îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) pct. (ii) din H.G. nr. 549/2018, respectiv dovada caracteristicilor tehnice ale dispersorului electronic pentru operatorii de transport care dețin rezervoare proprii.
4. Sesizări privind imposibilitatea restituirii accizei pentru motorina utilizată de vehiculele care nu îndeplinesc condițiile de licențiere.

V. Concluzii și diferențe între H.G. nr. 537/2014 și H.G. nr. 549/2018

Comparații între cele două scheme pentru restituirea de accize:

Denumire

H.G. nr. 537/2014

H.G. nr. 549/2018

REGISTRU

Operatorii economici care doreau să solicite restituirea  de accize aveau obligaţia ca, înainte de a efectua prima solicitare, să se înregistreze în Registrul vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize

S-a eliminat

Suma de restituit

189,52 lei /1.000 litri

183,62 lei/1.000 litri

Termen de analiza cerere de restituire

45 de zile lucrătoare

35 de zile lucrătoare

Eligibilitate operator de transport

1. Nu se află în orice formă de reorganizare judiciară.

2.   Nu se află în procedură de   executare silită, faliment, dizolvare, închidere operaţională sau lichidare, dificultate.

3. Nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat.

4. Nu sunt declaraţi inactivi potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.

5. Nu beneficiază de alte compensaţii pentru activitatea de transport desfăşurată cu vehiculele eligibile.

1. S-a eliminat.

2.  Se mențin.

3. Se menține.

4. Se menține.

5.  Se menține.

Eligibilitate vehicul

Verificarea se efectua prin înregistrarea în Registru, A.R.R. aducea la cunoștință.

Sunt puse la dispoziția operatorului prin intermediul sistemului informatizat.

Perioada de restituire

Trimestrul calendaristic.

Trimestrul calendaristic.

Anexele la facturi

Anexele emise de staţiile de distribuţie erau depuse la cererea de restituire.

Nu se mai depun.

Practic, termenul de analiză a unei cereri de restituire s-a redus cu 25 de zile, ținând cont de eliminarea cererii de înregistrare în Registrul vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize și de reducerea termenului de analiză a cererii de restituire.

Borderoul, respectiv Anexa 2, se întocmește pe baza anexelor la facturi pentru operatorii de transport care alimentează de la stațiile de distribuție și pe baza informațiilor stocate pe unităţile electronice de stocare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) pct. (ii), după caz.

Operatorii de transport descarcă prin intermediul sistemului informatizat parcul deținut și utilizat pentru care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la CAP. II Condiţii de eligibilitate, din perspectiva informațiilor deținute în baza de date a Autorității Rutiere Române–A.R.R., respectiv în Registrul național al operatorilor de transport.

Acest procedeu are un impact semnificativ în reducerea termenelor de analiză și a documentelor depuse de către operatorii de transport, în sensul că operatorii de transport nu mai trebuie să întocmească notificări succesive pentru înregistrarea vehiculelor în Registrul reglementat pentru schema anterioară.

 

Important:

Operatorii de transport au posibilitatea de a solicita restituirea de accize începând cu data de 25 august 2018 prin sistemul informatizat pentru motorina achiziționată începând cu data de 30 martie 2018, având în vedere:           

- în data de 30 martie 2018, s-a publicat O.U.G. nr. 25 din 29 martie 2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, act normativ care prevede că:

Măsurile instituite potrivit prevederilor art. I pct. 28 se aplică cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, pentru motorina achiziţionată începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu încadrarea în creditele de angajament şi bugetare aprobate prin legea bugetului de stat pentru Programul „Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii din cadrul bugetului Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale“;

- în data de 26 iulie 2018 s-a publicat H.G. nr. 549 din 17 iulie 2018 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părţi din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor, act normativ care prevede că:

Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I“.

 

Astfel, în prezent, operatorii de transport solicită restituirea de accize, după următorul calendar:

- Trimestrul 1 din 2018, pentru perioada 30.03 -31.03.2018 –data intrării în vigoarea a O.U.G. nr. 25/2018– data sfârșit trimestru 1 din 2018;

- Trimestrul 2 din 2018, pentru perioada 01.04.2018-30.06.2018,

urmând ca începând cu:

- data de 01.10.2018, să solicite pentru Trimestrul 3 din 2018 cu perioada 01.07.2018-30.09.2018;

- data de 01.01.2019, să solicite pentru Trimestrul 4 din 2018 cu perioada 01.10.2018-31.12.2018;

- data de 01.04.2019, să solicite pentru Trimestrul 1 din 2019 cu perioada 01.01.2019-31.03.2019;

- data de 01.07.2019, să solicite pentru Trimestrul 2 din 2019 cu perioada 01.04.2019-30.06.2019;

- data de 01.10.2019, să solicite pentru Trimestrul 3 din 2019 cu perioada 01.07.2019-30.09.2019;

- data de 01.01.2020, să solicite pentru Trimestrul 4 din 2019 cu perioada 01.10.2019-31.12.2019,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din H.G. nr. 549/2018 “Cererea de restituire de accize se depune pentru un trimestru calendaristic, începând cu prima zi a trimestrului următor celui pentru care se solicită restituirea, dar nu mai târziu de un an de la această dată“, iar prin excepţie cererile de restituire de accize aferente motorinei achiziţionate în trimestrele III şi IV ale anului 2019 se pot depune până la data de 30 iunie 2020.

Valabilitatea și bugetul schemei de ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat se acordă pentru motorina achiziţionată începând cu data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare şi până la data de 31 decembrie 2019.

Plata ajutorului de stat se efectuează în limita bugetului alocat schemei până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv.

Bugetul total maxim estimat al schemei este de 60 milioane lei, cu posibilitatea suplimentării astfel, fiind repartizat, după cum urmează:

  1. a) pentru anul 2018 bugetul estimat este de 20 milioane lei;
  2. b) pentru anul 2019 bugetul estimat este de 20 milioane lei;
  3. c) pentru anul 2020 bugetul estimat este de 20 milioane lei.

Cu deosebită  considerație,

DIRECTOR GENERAL

AURELIA SURULESCU"

Login pentru a posta comentarii.
înapoi la antet

Categorii

Site-uri recomandate

GRUPURI FACEBOOK

Unelte

Despre noi

Social

×

Abonează-te la newsletter!

Fii primul care primește pe email știrile cele mai fierbinți din transporturi!

Va puteti dezabona oricand de la newsletter.

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site, acceptati modul in care folosim aceste informatii.
Detalii Ok Resping