Comisia Europeană întreabă transportatorii și șoferii ce măsuri trebuie luate în criza COVID Recomandat

Comisia Europeană întreabă transportatorii și șoferii ce măsuri trebuie luate în criza COVID

Comisia Europeană a pus în dezbatere publică, până pe 26 august, un chestionar pentru a vedea ce măsuri trebuie luate în domeniul transportului rutier de mărfuri în contextul pandemiei de COVID.

Detalii despre chestionar AICI


Pentru a completa formularul trebuie să vă faceți un cont.

„De ce vă consultăm?

Informațiile colectate în cadrul acestei consultări vor ajuta Comisia să evalueze necesitatea pregătirii planurilor de criză pentru sectorul transporturilor, inclusiv măsuri operaționale de siguranță și sănătate și stabilirea serviciilor esențiale de transport. Mai multe informații pot fi găsite pe planul de urgență de pe site-ul UE”.

Informații generale despre sondaj

Sondajul caută să găsească contribuții de la părți implicate în idnustria de transport și membri ai publicului larg. Deși contribuția dvs. este posibilă și binevenită în fiecare parte a sondajului, sunteți liber să acordați prioritate întrebărilor din chestionar care vă interesează mai mult sau unde considerați că opiniile dvs. sunt cele mai utile. Cu alte cuvinte, nu este necesar să treceți prin fiecare întrebare pentru a lua în considerare contribuția dvs.

Sondajul este structurat după cum urmează:

I) Introducere și informații despre dvs.: vă rugăm să completați informațiile despre dvs. înainte de a începe să răspundeți la întrebări.

II) Autorități publice: dacă vă oferiți contribuția în calitate de reprezentant al autorităților publice, nu ezitați să acordați prioritate acestei părți a sondajului.

III) Companie activă în furnizarea de servicii de transport sau în exploatarea infrastructurilor de transport și a asociațiilor de afaceri: dacă vă dați contribuția în calitate de reprezentant al unei companii / organizații de afaceri și / sau asociații, nu ezitați să acordați prioritate acestei părți a sondajului .

IV) Angajați din transporturi și asociații ale transportatorilor: dacă vă dați contribuția în calitate de angajat în transporturi sau reprezentant al asociației transporturilor, nu ezitați să acordați prioritate acestei părți a sondajului.

V) Clienți, călători, călătorii: dacă vă dați contribuția în calitate de client al serviciilor de transport, nu ezitați să acordați prioritate acestei părți a sondajului.

VI) Informații generale și întrebări pe moduri de transport: această secțiune a anchetei include întrebări generale pe moduri de transport (rutier, feroviar, pe apă și aviație)”.

Sunt 85 de întrebări unele vizând direct trasnporturile rutiere.

Care au fost cele mai mari probleme pe care le-ați întâmpinat în timpul?

Care a fost impactul asupra conectivității?

Care a fost cea mai utilă măsură luată de Comisie ?

Ce măpsuri au lipsit?

Considerați că este nevoie de acțiuni ulterioare la nivelul UE pentru a stabili planuri de criză pentru sectorul transporturilor pentru a se pregăti evenimente similare pandemiei COVID-19? Ce elemente ar trebui să includă?

Vi se par utile culoarele verzi?

Considerați utile aceste măsuri de relaxare a timpului de conducere și de odihnă?
stabili planuri de criză pentru sectorul transporturilor pentru a se pregăti pentru evenimente similare pandemiei COVID-19? Ce elemente ar trebui să includă?

Reamintim că, pe 20 octombrie 2020, Comisia a elaborat „Considerente de politică pentru un plan de urgență în caz de pandemie sau altă criză majoră pentru sectorul european al transportului de mărfuri”

Detalii AICI
 

„La 27 august 2020, președinția a distribuit o notă privind puncte de referință pentru o planificare în caz de pandemie pentru sectorul european al transportului de mărfuri. După prezentarea care a avut loc la 2 septembrie în cadrul Grupului de lucru pentru transport – chestiuni intermodale și rețele, președinția a hotărât să elaboreze concluzii ale Consiliului pe tema planificării pentru situațiile de urgență în sectorul transportului de mărfuri”.

CONCLUZIILE CONSILIULUI privind considerente de politică pentru un plan de urgență în caz de pandemie sau altă criză majoră pentru sectorul european al transportului de mărfuri CONSILIUL UNIUNII EUROPENE AVÂND ÎN VEDERE

- Orientările Comisiei privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării sănătății și a asigurării disponibilității mărfurilor și serviciilor esențiale, din 15 martie 20202 ; - Comunicarea Comisiei referitoare la implementarea culoarelor verzi în temeiul Orientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării sănătății și a asigurării disponibilității mărfurilor și serviciilor esențiale, din 23 martie 20203 ;
- Orientările Comisiei Europene: facilitarea operațiunilor de transport aerian de mărfuri în perioada epidemiei de COVID-19, din 26 martie 20204 ;
- Orientările Comisiei privind protecția sănătății, repatrierea și formalitățile de călătorie pentru navigatori, pasageri și alte persoane aflate la bordul navelor, din 8 aprilie 20205 ; - Orientările Comisiei privind restabilirea progresivă a serviciilor de transport și a conectivității, din 13 mai 20206 ;
- Ghidul UE pentru reluarea progresivă a serviciilor de turism și pentru protocoalele sanitare din structurile de primire turistice, din 13 mai 20207 ;
- Recomandarea Consiliului privind o abordare coordonată a restricționării liberei circulații ca răspuns la pandemia de COVID;

SE ANGAJEAZĂ să își asume rolul care îi revine în protejarea sectorului european al transporturilor de efectele pandemiilor și ale altor situații de criză majoră;

REAMINTEȘTE că restricțiile de deplasare a persoanelor impuse în contextul pandemiei de COVID-19 au dovedit importanța traficului transfrontalier neîntrerupt și a interconectării regiunilor UE, în special în regiunile de frontieră;

SUBLINIAZĂ importanța menținerii continuității teritoriale în perioade de criză, inclusiv pe teritoriul european care se extinde la teritoriile de peste mări;

REAMINTEȘTE că ultimele luni ne-au arătat foarte clar cât de important, dar și cât de sensibil este sectorul transporturilor atunci când vine vorba de asigurarea unor lanțuri de aprovizionare reziliente și cât de important este să se creeze mecanisme de coordonare fiabile și solide pentru a se evita impunerea de restricții unilaterale și necoordonate;

ESTE CONVINS că ar trebui evitate toate restricțiile și obstacolele din calea liberei circulații a mărfurilor și a lucrătorilor din domeniul transporturilor și SUBLINIAZĂ că, în timpul unei pandemii și al altor situații de criză majoră, coridoarele rețelei transeuropene de transport (TEN-T) și alte conexiuni transfrontaliere esențiale ar trebui să fie menținute operaționale prin asigurarea funcționării serviciilor auxiliare relevante și conexe și prin menținerea frontierelor deschise pentru transportul de mărfuri;

REMARCĂ faptul că sectorul transporturilor în general și, în special, sectorul transportului de mărfuri au o importanță sistemică pentru comunitatea noastră, deoarece legăturile de transport nu se opresc la frontierele externe naționale sau ale UE. Prin urmare, trebuie să analizăm mobilitatea lucrătorilor din domeniul transporturilor și operațiunile de transport din perspectivă europeană și internațională, inclusiv în perioade de criză, în timp ce închiderea frontierelor în interiorul Uniunii Europene ar trebui să fie evitată, iar circulația mărfurilor, inclusiv prin punctele de intrare în Uniunea Europeană, ar trebui să se desfășoare în continuare fără probleme;

ESTE CONVINS că ar trebui să se țină seama pe deplin de experiența dobândită în timpul pandemiei de COVID-19 și că ar trebui să se consolideze cooperarea și eforturile comune de asigurare a liberei circulații a mărfurilor și a lucrătorilor din domeniul transporturilor peste frontierele interne ale UE, precum și cooperarea cu țările terțe;

SALUTĂ abordările coordonate, flexibile, proporționate și nediscriminatorii pe care UE, statele membre și sectorul transporturilor le-au urmărit în ultimele luni; coordonarea strânsă dintre autoritățile naționale competente, în special în domeniul transporturilor, al afacerilor interne și al sănătății; cooperarea strânsă și schimbul de informații în contextul mecanismului integrat pentru un răspuns politic la crize (IPCR), precum și schimbul periodic și rapid de informații actualizate prin intermediul rețelei de puncte de contact naționale ale ministerelor transporturilor din statele membre, cu participarea Comisiei;

SALUTĂ faptul că statele membre au respectat în ultimele luni, în mod coordonat, recomandările și orientările din domeniul transporturilor emise de Comisie și de organizațiile internaționale relevante;
SALUTĂ adoptarea rapidă, în mod chibzuit și hotărât, a unor măsuri legislative de urgență la nivelul UE vizând menținerea operațiunilor de transport în interiorul UE și a operațiunilor de transport internațional în timpul pandemiei de COVID-19; SALUTĂ schimbul periodic de informații și coordonarea cu asociațiile care își desfășoară activitatea în sectorul transporturilor la nivel național și european;

INVITĂ Comisia să elaboreze rapid, după consultarea sectorului transporturilor, un plan de urgență în caz de pandemie sau altă criză majoră pentru sectorul european al transportului de mărfuri, incluzând măsuri menite să asigure coordonarea la nivelul UE și orientări clare bazate, după caz, pe o evaluare a impactului, evaluând măsurile luate pentru abordarea crizei provocate de COVID-19 și ținând seama de situația generală a sectorului transporturilor de la declanșarea pandemiei;

ÎNCURAJEAZĂ Comisia să ofere o definiție coerentă a conceptului de „criză majoră” pentru a clarifica domeniul de aplicare al planului de urgență, ținând seama de faptul că planul de urgență urmărește să ofere un instrument care să contribuie la evitarea consecințelor potențial grave asupra transportului de mărfuri și a circulației neîntrerupte a mărfurilor între statele membre, precum și între acestea și țările terțe, într-o astfel de situație de criză majoră.

ÎNCURAJEAZĂ Comisia să extindă planul de urgență, după caz, parțial sau integral, la transportul de persoane și la transport în general;
SUGEREAZĂ ca acest plan de urgență să fie elaborat în strânsă legătură cu solicitarea Consiliului de evaluare a pandemiei de COVID-19 în raport cu piața internă;

INVITĂ Comisia să aibă în vedere ca planul de urgență să acopere cel puțin următoarele aspecte: menținerea operațiunilor de transport transfrontalier de mărfuri de-a lungul coridoarelor TEN-T și al altor conexiuni transfrontaliere esențiale, precum și menținerea serviciilor auxiliare conexe care sprijină exploatarea unei astfel de rețele și asigurarea liberei circulații a lucrătorilor din domeniul transporturilor, garantând totodată protecția sănătății și a siguranței acestora; pregătirea unor orientări și a unor seturi de instrumente care să prezinte bunele practici, cu scopul de a consolida reziliența sectorului transporturilor, precum și instituirea unui cadru de reglementare coerent în ceea ce privește derogările care urmează să fie aplicate în cazul apariției unor pandemii sau a altor situații de criză majoră;

SUBLINIAZĂ că este important ca acest plan de urgență să ia în considerare nevoile specifice ale statelor membre care nu au o frontieră terestră cu un alt stat membru, ale insulelor, ale regiunilor îndepărtate și periferice și ale teritoriilor de peste mări, pentru a se asigura conectivitatea și pentru a se preveni izolarea;

INVITĂ Comisia să utilizeze și să consolideze structurile și rețelele existente, inclusiv rețeaua de puncte de contact naționale ale ministerelor transporturilor;
SUBLINIAZĂ că pentru elaborarea planului de urgență sunt importante angajamentul UE cu privire la realizarea neutralității climatice până în 2050, principiile subsidiarității, proporționalității și cel privind o mai bună reglementare, precum și respectarea cunoștințelor de specialitate și a competențelor diferitelor autorități și părți interesate implicate;

INVITĂ Comisia să evalueze cu atenție etapele următoare pentru a promova digitalizarea sectorului transporturilor și punerea în comun a informațiilor, consolidând totodată reziliența rețelelor informatice și îmbunătățind aplicația Galileo Green Lane;

INVITĂ Comisia să țină seama, în lucrările pe care le va desfășura de acum încolo, de lecțiile învățate din utilizarea culoarelor verzi pentru a asigura funcționarea lanțurilor logistice și de transport, precum și condiții de călătorie și de lucru previzibile și armonizate, în special prin acceptarea, pe suport de hârtie sau în format digital, a certificatului pentru lucrătorii din sectorul transporturilor internaționale, astfel cum se menționează în Comunicarea Comisiei referitoare la implementarea culoarelor verzi în întreaga Uniune, și, dacă este cazul, pentru a promova utilizarea multimodalității și a modurilor de transport durabile și ecologice;

INVITĂ Comisia să elaboreze, în contextul revizuirii cadrului temporar privind ajutoarele de stat, un cadru specific privind ajutoarele de stat temporare în cazul actualei pandemii sau al unor viitoare pandemii și al altor situații de criză majoră, care să permită statelor membre să sprijine sectorul transporturilor în mod rapid, proporțional și nediscriminatoriu, luând în considerare necesitatea de a acționa rapid și de a da dovadă de flexibilitate în astfel de situații;

REAMINTEȘTE importanța Regulamentului (UE) 2019/452 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune, precum și importanța Orientărilor Comisiei adresate statelor membre privind investițiile străine directe și libera circulație a capitalurilor din țări terțe și privind protecția activelor strategice ale Europei, în perspectiva aplicării Regulamentului (UE) 2019/4529 ;

SUBLINIAZĂ necesitatea de a se ține seama de preocupările sectorului transporturilor atunci când se adoptă sau se examinează norme sau măsuri coordonate privind sănătatea și trecerea frontierelor, pentru a se evita un impact negativ asupra lanțurilor de aprovizionare și pentru a se facilita libera circulație a bunurilor și a lucrătorilor din domeniul transporturilor, precum și schimbările de echipaj.

Login pentru a posta comentarii.
înapoi la antet

Categorii

Site-uri recomandate

GRUPURI FACEBOOK

Unelte

Despre noi

Social

×

Abonează-te la newsletter!

Fii primul care primește pe email știrile cele mai fierbinți din transporturi!

Va puteti dezabona oricand de la newsletter.