ATENȚIE! lipsa raportării curselor cu autorizații multilaterale CEMT pe 2013 duce la afectarea alocării pentru 2014! 13.12.2013- ora 14.00 ultimul termen pentru depunerea cererii CEM T2014!
Raportarea curselor efectuate cu autorizaţii multilaterale CEMT este obligatorie!
Comisia CEMT poate decide retragerea autorizaţiilor CEMT atribuite operatorilor de transport rutieri români în cazul utilizării insuficiente a acestora sau neraportării.
Conform Metodologiei CEMT 2013:
Art. 14, alin. (3). Comisia CEMT poate decide retragerea autorizaţiilor CEMT atribuite operatorilor de transport rutieri români în cazul utilizării insuficiente a acestora.
(3).1 Condiţia respectivă se consideră îndeplinită dacă în urma evaluării curselor raportate se constată că nu sunt respectate următoarele cerinţe minimale:
i. cu fiecare autorizatie CEMT repartizată s-au efectuat:

  • minim 2 curse cu încărcătură / lună sau
  • minim 2.000 km cu încărcătură / lună;


În cazul în care operatorul de transport nu a raportat activitatea desfasurată cu autorizaţia(ţiile) CEMT repartizate, se consideră ca nu a realizat condiţiile menţionate în acest paragraf. ii. numărul curselor efectuate cu o autorizaţie CEMT nerestricţionată, pe teritoriul statelor care au introdus restricţii în utilizarea acestor autorizaţii (A, GR, I, RUS) reprezintă un procent de minimul 20 % din numărul total al curselor raportate; prin curse raportate în sensul acestui alineat se înţeleg cursele care au ca punct de încărcare/descărcare statul sau statele CEMT nerestricţionate pe autorizaţia CEMT respectivă.
iii. autorizaţia CEMT repartizată s-a utilizat:

  • pentru derularea, în mod repetat şi nejustificat, de curse între statele membre U.E. unde, începând cu 01.01.2007, odată cu aderarea României la U.E., transportul internaţional de marfă este liberalizat - utilizarea ineficientă a autorizaţiei CEMT;
  • pentru derularea, în exclusivitate, pe o perioadă mai mare de 3 luni, a transporturilor între România şi un singur alt stat CEMT sau între două state CEMT, altele decât România (transport ciclic). Fac excepţie autorizaţiile CEMT utilizate pentru transportul rutier de animale vii cu vehicule specializate.

INSTRUCŢIUNI privind modul de raportare a curselor efectuate de către operatorii de transport cu autorizaţii multilaterale CEMT


Filele completate ale carnetului de drum (prima filă original, de culoare verde, cu scrisul în original) trebuie păstrate în carnetul de drum până la expirarea perioadei de valabilitate a autorizaţiei CEMT corespunzatoare. Copiile acestor file (fila autocopiativă, de culoare verde, pe care se imprimă scrisul de pe fila originală) sunt detaşate de operatorul de transport şi transmise agenţiilor teritoriale ale A.R.R. în termen de 20 de zile de la sfârşitul fiecarei luni calendaristice, în cazul autorizaţiei CEMT anuale sau în termen de 20 de zile de la sfârsitul perioadei de valabilitate în cazul autorizaţiei CEMT „pe termen scurt”. Pe baza datelor cuprinse în filele respective, operatorul de transport întocmeste <raportul lunar privind utilizarea autorizaţiilor CEMT anuale>, în conformitate cu modelul prezentat in Anexa 6 la Normele CEMT. Raportul lunar completat împreună cu filele autocopiative din carnetele de drum sunt centralizate de agenţiile teritoriale ale ARR. La sfârşitul fiecărei luni care urmează lunii de raportare, agenţiile teritoriale ARR vor transmite Direcţiei Rutiere din cadrul M.T.I., prin ARR central, filele din carnetele de drum (fila autocopiativă) şi raportările lunare ale operatorilor de transport din judeţul respectiv, în conformitate cu procedurile menţionate mai sus.
În cazul în care o cursă începe într-o lună şi se termină în luna următoare, raportarea cursei respective se face în luna şi pentru luna în care cursa se termină.
În calculul numărului de curse raportate se consideră toate cursele efectuate (definite conform art. 3 alin (3), pcti din Normele CEMT), indiferent dacă punctul încărcare / descărcare este situat sau nu pe teritoriul României sau dacă cursele sunt efectuate cu încărcătură sau fără încărcătură. De ex.: un traseu care se desfăşoară în următoarea succesiune: încărcare România, descărcare Grecia, încărcare Grecia descărcare Anglia, gol Anglia – Belgia, încărcare Belgia, descărcare Bulgaria, se consideră că s-au efectuat, în acest caz, 4 curse.
Pentru a putea avea evidenţa curselor efectuate cu autorizaţiile CEMT alocate în condiţiile în care carnetul de drum însoţeste, la bordul autovehiculului, autorizaţia CEMT pe perioada ei de valabilitate, operatorii de transport care au primit autorizaţii CEMT vor păstra, la sediu lor, o copie după filele autocopiative din carnetul de drum predate în conformitate cu paragraful II.1. În cazul unor neclarităţi apărute în actul de control, pe lângă copiile respective, operatorii de transport vor pune la dispoziţia organelor de control, la solicitarea acestora, carnetele de drum CEMT care conţin originalul filelor de drum cu înregistrările curselor efectuate în perioada de valabilitate a autorizaţiei CEMT la care se referă.
Ţinând seama de obligaţia României, ca stat membru CEMT, de a pune la dispoziţia Secretariatului CEMT de la Paris statistica utilizării autorizaţiilor CEMT şi evidenţierea, astfel, a modul în care se respectă condiţiile privitoare la numărul de curse efectuate în afara satului de înmatriculare, Direcţia Rutieră din cadrul M.T.I.va prelucra informaţiile cuprinse în carnetele de drum, întocmind statisticile solicitate de Secretariatul CEMT de la Paris.
În acest sens, este obligatorie completarea tuturor datelor menţionate în Raportul lunar privind utilizarea autorizaţiilor CEMT anuale - Anexa 6 precum şi a tuturor informaţiilor menţionate pe foile de drum CEMT.
Transmiterea documentelor menţionate anterior cu date incomplete (ex. lipsă număr autorizaţie CEMT pe raport sau pe foile de drum, lipsa data eliberării autorizaţiei CEMT), face imposibilă introducerea datelor aferente activităţii desfăşurate de operatorii de transport cu autorizaţii CEMT. Transmiterea incompleta a acestor documente se consideră încălcare a prevederilor referitoare la utilizarea autorizatiilor CEMT, în conformitate cu art. 14, alin (3), pct i din Normele CEMT.
În urma analizei, Direcţia Rutieră din cadrul M.T.I. va identifica, totodată, încălcările comise de operatorii de transport români pe teritoriul altor state CEMT precum şi aspectele legate de utilizarea incorectă a autorizaţiei CEMT şi va propune Comisiei CEMT sancţiunile impuse de fiecare situaţie reclamată. Sancţiunile respective vor fi comunicate operatorului de transport precum şi Inspectoratului de Stat pentru Control în Traficul Rutier – ISCTR pentru ducerea la îndeplinire a acestora, în conformitate cu prevederile legale.
Filele autocopiative din carnetul de drum şi raportările lunare transmise de operatorii de transport în conformitate cu paragraful anterior, vor fi păstrate la sediul Direcţia Rutiera din cadrul M.T.I. un an calendaristic după anul de expirare a valabilităţii autorizaţiilor CEMT aferente. Operatorii de transport vor păstra, de asemenea, la sediul lor, în tot anul calendaristic următor, carnetele de drum cu filele originale, corespunzătoare autorizaţiilor CEMT repartizate în anul precedent.
Operatorii de transport vor pune la dispoziţia Direcţiei Rutiere din cadrul M.T., la solicitarea acestuia, carnetele de drum care fac obiectul perioadei obligatorii de păstrare menţionată anterior.
Descărcaţi aici Anexa nr. 6 - Raport lunar privind utilizarea autorizaţiilor CEMT anuale
Cadru legal: Ordinul 1678/20.11.2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind repartizarea și utilizarea autorizațiilor CEMT pentru transportul rutier internațional de mărfuri pentru anul 2013
Pentru mai multe informaţii accesaţi: www.untrr.ro/autorizatii/cemt.html

Ordin nr. 1487 / 03.12.2013 pentru aprobarea "Normelor metodologice privind repartizarea si utilizarea autorizatiilor CEMT pentru transportul rutier international de marfuri pentru anul 2014"
Norme metodologice privind repartizarea si utilizarea autorizatiilor CEMT pentru transportul rutier international de marfuri pentru anul 2014 (fişier .PDF) (click aici pentru fişier .DOC)

CERERILE de solicitare pentru obținerea autorizațiilor CEMT 2014 se pot depune la Registratura M.T. sau pot fitransmiseprin faxdoar până în data dede 13.12.2013 ora 14.00?

Vă reamintim că în conformitate cu Normele metodologice privind repartizarea şi utilizarea autorizaţiilor CEMT pentru transportul rutier internaţional de mărfuri pentru anul 2014 Calendarul privind depunerea cererilor de solicitare, repartizarea şi distribuirea autorizaţiilor CEMT pentru anul 2014 este următorul:

în intervalul 06.12.2013 - 13.12.2013 (ora 1400), operatorii de transport rutier vor depune cererea pentru acordarea de autorizaţii CEMT pentru anul 2013 (Anexa 7), având conţinutul prevăzut la art. 12, alin. (1), la Registratura MTI (Bdul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1), intrarea G. La înregistrare, solicitantului i se comunică numărul de înregistrare al cererii respective. Odată cu depunerea cererii, operatorul de transport solicitant va transmite la adresa de e-mail menţionată în Cererea de solicitare CEMT 2014, Tabelul desfăşurător al autovehiculelor încadrate în categoria “EURO IV sigur”, “EURO V sigur”, “EEV sigur” şi “EURO VI sigur” pentru care se solicită autorizaţii CEMT.
După înregistare, cererile vor fi preluate de reprezentantul Secretariatului Tehnic şi evidenţiate într-un registru al Comisiei CEMT 2014 care conţine numărul de înregistrare al cererii, denumirea operatorului de transport rutier şi localitatea de reşedinţă a acestuia. După expirarea perioadei de depunere a cererilor menţionată în paragraful anterior, Preşedintele Comisiei CEMT va bara ultima filă din registrul Comisiei CEMT 2014.
Cererile pot fi transmise şi prin fax, în intervalul menţionat, la Secretariatul Comisiei CEMT, fax: 021 313 99 54. Solicitantul este obligat, în acest caz, să obţină, telefonic (tel: 021 315 48 43), confirmarea primirii, de către Secretariatul CEMT, a cererii respective şi numărul de înregistrare. Cererile respective vor fi însoţite de originalul solicitării, care trebuie depus la Registratura M.T. în termen de 7 zile calendaristice de la transmiterea prin fax a cererii respective. Netransmiterea originalului cererii în termenul menţionat anulează cererea transmisă prin fax, aşa cum s-a menţionat mai sus.