Ordinul nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.În temeiul prevederilor art. 21 alin. (1), ale art. 41 alin. (13), ale art. 411 alin. (1), ale art. 47 alin. (4), (6) şi (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) şi ale art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4), ale art. 3 alin (1) pct. I lit. j) din Hotărârea Guvernului nr. 7/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine,ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine emite următorul ordin: Articolul 1
(1) Se aprobă tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor de interes naţional şi modul de aplicare a acestora, pentru vehiculele rutiere a căror masă totală maximă admisă, masă maximă admisă pe axe şi/sau ale căror dimensiuni maxime admise de gabarit depăşesc limitele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Se aprobă tarifele suplimentare de acces la reţeaua de drumuri de interes naţional şi modul de aplicare a acestora, pentru vehiculele rutiere înmatriculate în alte state, prevăzute în anexa nr. 2.
(3) Se aprobă tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre în sensul Giurgiu-Ruse şi modul de aplicare a acestora, pentru vehiculele rutiere înmatriculate în România sau în alte state, prevăzute în anexa nr. 3.
(4) Se aprobă tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre de la Giurgeni-Vadu Oii şi modul de aplicare a acestora, pentru vehiculele înmatriculate în România sau în alte state, prevăzute în anexa nr. 4.
(5) Se aprobă tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre de la Feteşti-Cernavodă şi modul de aplicare a acestora, pentru vehiculele înmatriculate în România sau în alte state, prevăzute în anexa nr. 5.
(6) Se aprobă tarifele pentru ocuparea zonei drumului şi modul de aplicare a acestora, prevăzute în anexa nr. 6. Articolul 2
(1) Tarifele prevăzute în anexele nr. 1, 3, 4 şi 5 se aplică nediscriminatoriu, la acelaşi nivel, pentru vehiculele rutiere înmatriculate în România sau în alte state.
(2) Tarifele prevăzute în anexa nr. 2 se aplică pentru vehiculele rutiere înmatriculate în alte state.
(3) Tarifele prevăzute în anexa nr. 6 se aplică nediscriminatoriu, la acelaşi nivel, pentru persoanele fizice şi juridice române şi străine. Articolul 3
(1) Tarifele prevăzute în anexa nr. 1, exprimate în euro, se vor achita:a)de către persoanele fizice şi juridice române, în lei, la echivalentul tarifelor exprimate în euro, la cursul de schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrală Europeană şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor; b)de către persoanele fizice şi juridice străine, în euro, în lei sau în alte valute liber convertibile, cotate pe piaţa valutară, la echivalentul tarifului exprimat în euro, în funcţie de cursurile de schimb aferente valutelor, valabile pentru prima zi a lunii octombrie, comunicate de Banca Centrală Europeană şi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cursuri aplicate începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor.
(2) Tarifele prevăzute în anexa nr. 2 se vor achita de persoanele fizice şi juridice străine în euro, în lei sau în alte valute liber convertibile, cotate pe piaţa valutară, la echivalentul tarifului exprimat în euro, în funcţie de cursurile de schimb aferente valutelor, valabile pentru prima zi a lunii octombrie, comunicate de Banca Centrală Europeană şi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cursuri aplicate începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor.
(3) Tarifele prevăzute în anexa nr. 3 se vor achita de persoanele fizice şi juridice române în lei şi de către persoanele fizice şi juridice străine în lei, euro sau USD.
(4) Tarifele prevăzute în anexele nr. 4 şi 5 se vor achita de persoane fizice şi juridice române sau străine numai în lei.
(5) Tarifele prevăzute în anexa nr. 6 se vor achita de persoanele fizice şi juridice române sau străine, în lei, la echivalentul tarifelor exprimate în euro, la cursul de schimb valabil la data emiterii facturii. Articolul 4
(1) Tarifele prevăzute în anexa nr. 3, exprimate în lei sau în USD, se vor actualiza anual, în funcţie de cursul monedei europene euro, valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrală Europeană şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor.
(2) Tarifele menţionate la alin. (1), exprimate în lei şi în USD, actualizate anual, se vor aplica la valoarea întreagă, fără moneda divizionară. Articolul 5În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile din cuprinsul prezentului ordin au următoarele semnificaţii: a)autovehicul - orice sistem mecanic destinat circulaţiei pe drumurile publice, care este utilizat pentru transportul de persoane şi/sau de mărfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări şi care se deplasează prin propulsie proprie, cu excepţia celor care circulă pe şine şi a celor cu două sau 3 roţi; b)remorcă - sistem mecanic fără motor, conceput şi construit pentru a fi tractat de un autovehicul; c)semiremorcă - sistem mecanic tractat, conceput pentru a fi cuplat la un tractor sau la o axă de tractare, astfel încât asupra tractorului ori axei de tractare se exercită o forţă verticală semnificativă; d)vehicul rutier - orice autovehicul sau ansamblu format dintr-un autovehicul şi semiremorcă/remorcă tractată de acesta; e)microbuz - autovehicul destinat prin construcţie transportului a 10-17 persoane pe scaune, inclusiv al conducătorului auto, dar nu mai mult de 22 de persoane pe scaune şi în picioare; f)autocar - autobuz cu mai mult de 22 de locuri pe scaune, destinat şi echipat numai pentru transportul de persoane aşezate pe scaune, având spaţii speciale pentru transportul bagajelor pe distanţe mari, amenajat şi dotat pentru a asigura confortul persoanelor transportate, având interdicţia de a transporta persoane în picioare. Articolul 6Tarifele achitate înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin nu se recalculează. Articolul 7Tarifele pentru ocuparea zonei drumului aferente contractelor aflate în derulare rămân neschimbate până la expirarea acestora, dacă nu sunt prevăzute alte clauze în contract. Articolul 8Pentru contractele aflate în derulare, care au prevăzute clauze de modificare a tarifelor, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. va notifica şi va modifica tarifele în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin. Articolul 9Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 568/2010 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 20 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării. p. Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, Alexandru Năstase, secretar de stat
ANEXA Nr. 1 TARIFE SUPLIMENTARE de utilizare a drumurilor de interes naţional

Nr. crt. Denumire tarif Unitate de calcul Tarif unitar, cu TVA
[euro]
1.1. Emitere AST în limitele de competenţă; include traseu, condiţii de parcurs şi cost. în regim normal, la mai mult de două zile lucrătoare de la data înregistrării la unităţile/subunităţile C.N.A.D.N.R. - S.A. tarif/document 20% din valoarea totală a tarifelor de depăşire, dar nu mai puţin de 10 euro
1.2. în regim de urgenţă, în mai puţin de două zile lucrătoare de la data înregistrării la unităţile/subunităţile C.N.A.D.N.R. - S.A. tarif/document tariful de la pct. 1.1, multiplicat cu 1,5
1.3. Emitere AST în ACI în limitele de competenţă; include traseu, condiţii de parcurs şi cost. tarif/document 20% din valoarea totală a tarifelor de depăşire, dar nu mai puţin de 10 euro
2. Aviz depăşire limită de competenţă; include traseu şi condiţii de parcurs. tarif/document 50
3. Estimare; include condiţii de parcurs, distanţă şi cost; nu include traseu. tarif/estimare 50
4. Depăşirea masei totale maxime admise, indiferent de tipul suspensiilor, numărul de axe sau de roţi tarif x distanţă 0,02*(G-mma/2)
Depăşirea masei maxime admise pe axă, indiferent de numărul de roţi tarif x distanţă Suspensii pneumatice sau echivalente Alte suspensii decât cele pneumatice sau echivalente
5.1. axa simplă (((G-mma)^2)*((G-mma)+2,9)^2)/100 1,50*(((G-mma)^2)*((G-mma)+2,9) ^2)/100
5.2. axa dublă (((G-mma)+0,3)^2)*(2/((G-mma)+10)) 1,50*(((G-mma)+0,3)^2)*(2/((G-mma)+10))
5.3. axa triplă (((G-mma)+0,2)^2)*(2/((G-mma)+10)) 1,50*(((G-mma)+0,2)^2)*(2/((G-mma)+10))

Nr. crt. Denumire tarif Unitate de calcul Tarif unitar, cu TVA
[euro]
6.1. Depăşirea dimensiunilor maxime admise lungime tarif x distanţă (0,122 *((L-Lma)+1)^2)/10
6.2. lăţime 0,232 *((l-lma)+1) ^2)
6.3. înălţime 0,232 *((h-hma)+1) ^2)
7. Recântărire sau remăsurare, la solicitarea utilizatorului tarif/operaţie 50,00LEGENDĂ: G = MASA REALĂ, EXPRIMATĂ ÎN TONE, CONSTATATĂ DIN DOCUMENTE SAU PRIN CÂNTĂRIRE; MMA = MASA MAXIMĂ ADMISĂ ÎN CIRCULAŢIE PE DRUMURILE PUBLICE, EXPRIMATĂ ÎN TONE; L = LUNGIMEA REALĂ A VEHICULULUI, EXPRIMATĂ ÎN METRI, CONSTATATĂ DIN DOCUMENTE SAU PRIN MĂSURARE; L = LĂŢIMEA REALĂ A VEHICULULUI, EXPRIMATĂ ÎN METRI, CONSTATATĂ DIN DOCUMENTE SAU PRIN MĂSURARE; H = ÎNĂLŢIMEA REALĂ A VEHICULULUI, EXPRIMATĂ ÎN METRI, CONSTATATĂ DIN DOCUMENTE SAU PRIN MĂSURARE; LMA = LUNGIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A VEHICULULUI, EXPRIMATĂ ÎN METRI; LMA = LĂŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A VEHICULULUI, EXPRIMATĂ ÎN METRI; HMA = ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A VEHICULULUI, EXPRIMATĂ ÎN METRI; ACI - AGENŢIE DE CONTROL ŞI ÎNCASARE; AST - AUTORIZAŢIE SPECIALĂ DE TRANSPORT; PRIN SEMNUL „^“ SE ÎNŢELEGE RIDICARE LA PUTERE. Modul de aplicare a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes naţional A. Masele şi dimensiunile maxime admise sunt cele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. B. Sunt exceptate de la plata tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes naţional: 1. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de unităţile Ministerului Apărării Naţionale; 2. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de unităţile subordonate Ministerului Afacerilor Interne; 3. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi de către subunităţile acesteia; 4. transporturile efectuate cu vehicule rutiere specializate deţinute sau utilizate în baza unui drept legal în exclusivitate pentru servicii de ambulanţă; 5. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 6. vehiculele rutiere care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, şi la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952; 7. vehiculele rutiere care efectuează transporturi funerare; 8. vehiculele rutiere care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale; 9. vehicule rutiere specializate, inclusiv vehiculele rutiere care efectuează transportul acestora, care participă la acţiuni de deszăpezire sau în situaţii de urgenţă, calamitate, dezastre naturale, cauzate de fenomene meteorologice deosebite comunicate de Administraţia Naţională de Meteorologie prin cod portocaliu sau roşu. C. Autorizaţia specială de transport se eliberează şi în cazul transporturilor exceptate de la plata tarifelor suplimentare de utilizare. În acest caz nu se va percepe tariful de eliberare prevăzut la pct. 1.1-1.3 şi 2 din tabelul de mai sus. D. Utilajele sunt considerate mărfuri indivizibile chiar dacă sunt transportate având demontate părţi componente. E. La eliberarea autorizaţiilor speciale de transport se vor lua în considerare şi măsurătorile efectuate pe reţeaua internă de drumuri de interes naţional, de organele cu atribuţii de control al transporturilor rutiere. F. Tarifare pentru eliberarea documentelor prevăzute la pct. 1.1-3 din tabelul de mai sus: 1. Tarifarea pentru eliberarea autorizaţiei speciale de transport, prevăzută la pct. 1.1-1.3 din tabelul de mai sus, se efectuează pentru fiecare document. 2. În agenţiile de control şi încasare nu se aplică tariful în regim de urgenţă, prevăzut la pct. 1.2. 3. Tarifarea pentru eliberarea autorizaţiei speciale de transport, prevăzută la pct. 2 şi 3 din tabelul de mai sus, se efectuează pentru fiecare document eliberat. 4. Tarifarea pentru eliberarea avizului depăşire limite de competenţă, prevăzută la pct. 2 din tabelul de mai sus, se realizează atunci când sunt depăşite limitele de competenţă ale subunităţii Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la care s-a solicitat eliberarea autorizaţiei speciale de transport. 5. Tarifarea pentru estimare, prevăzută la pct. 3 din tabelul de mai sus, se efectuează pentru fiecare document eliberat, fără a se specifica traseul ce urmează a fi parcurs; totodată se va menţiona obligativitatea întocmirii proiectelor de transport, dacă este cazul. G. Tarifare pentru depăşirea masei maxime admise (totală sau pe axe) prevăzute la pct. 4-5.3 din tabelul de mai sus: 1. Tarifarea pentru depăşirea masei se efectuează prin compararea rezultatului obţinut pentru tarifarea masei totale cu rezultatul obţinut pentru tarifarea maselor pe axe ale vehiculului, luându-se în considerare valoarea cea mai mare rezultată. 2.Tarifarea pentru depăşirea masei totale se calculează prin aplicarea relaţiei de calcul, după ce se determină valoarea depăşirii prin diferenţa dintre masa reală şi masa maxim admisă; în agenţiile de control şi încasare masa reală se constată din documente sau prin cântărire. 3. În situaţia în care cel puţin două vehicule rutiere sunt cuplate lateral pentru efectuarea unui transport, clasificarea axelor din punct de vedere al distanţei dintre axe se efectuează pentru fiecare vehicul separat, indiferent de numărul de axe sau de roţi ale fiecărui vehicul rutier. 4. În situaţia în care două sau mai multe vehicule rutiere sunt cuplate unul după altul, clasificarea axelor din punct de vedere al distanţei dintre axe se efectuează continuu, începând din partea din faţă a primului vehicul rutier, indiferent de numărul de axe sau de roţi al fiecărui vehicul rutier. 5. Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează prin aplicarea relaţiei de calcul, după ce se determină valoarea depăşirii prin diferenţa dintre masa reală pe fiecare axă şi masa maxim admisă pe axă, în funcţie de categoria drumului pe care se circulă; în agenţiile de control şi încasare masa reală pe axe se constată prin cântărire. 6. Pentru axe multiple constituite din cel puţin două axe consecutive ale aceluiaşi vehicul rutier, tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează pentru fiecare categorie de axe (simplă, dublă, triplă), în funcţie de distanţa dintre axe. 7. Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axa dublă şi triplă se efectuează pentru ansamblul de axe, fără a se compara şi a se lua în considerare axele componente ale configuraţiei de axe. 8. În cazul vehiculelor rutiere prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, combinaţiile de axe (simplă, dublă, triplă) se stabilesc de la partea din faţă a vehiculului rutier spre spatele acestuia. 9. În cazul depăşirii masei maxime admise pe mai multe axe sau configuraţii de axe distincte ale aceluiaşi vehicul rutier, tarifarea se cumulează. 10. Nu se aplică tarife suplimentare, nu se eliberează AST şi nu se impun condiţii pentru însoţire dacă depăşirea masei maxime admise pe axe şi a masei totale maxime admise sau a maselor pe axe şi a masei totale înscrise în AST, rezultată în urma cântăririi, este de până la:
(i) 4% inclusiv, pentru masa pe axa simplă;
(ii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa dublă;
(iii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa triplă;
(iv) 5% inclusiv, pentru masa totală.
11. Tarifarea pentru depăşirea masei totale sau pe axe nu se aplică pentru vehiculele rutiere de transport persoane (autoturisme, microbuze, autocare, autobuze). H. Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise prevăzute la pct. 6.1-6.3 din tabelul de mai sus: 1. Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise se calculează prin aplicarea relaţiei de calcul, după ce se determină valoarea depăşirii prin diferenţa dintre dimensiunea reală şi dimensiunea maxim admisă; în agenţiile de control şi încasare dimensiunile reale se constată prin măsurare. 2. În situaţia în care sunt depăşite mai multe dimensiuni maxime admise, tarifarea se cumulează. 3. În cazul în care dimensiunile se determină prin măsurare şi se constată o depăşire a lungimii cu cel mult 0,10 m, cu cel mult 0,05 m a lăţimii şi/sau cu cel mult 0,01 m a înălţimii, se consideră că transportul se încadrează în limitele maxime admise. 4. În cazul în care dimensiunile se determină prin măsurare şi se constată o depăşire a înălţimii mai mare de 0,01 m, dar nu mai mult 0,05 m, se consideră că transportul se încadrează în limitele maxime admise, dar se eliberează autorizaţie specială de transport, fără plata tarifelor suplimentare pentru traseul ce urmează a fi parcurs. În acest caz se va percepe tariful de eliberare prevăzut la pct. 1.1 din tabelul de mai sus. I. Recântărire şi remăsurare, prevăzute la pct. 7 din tabelul de mai sus: 1. În agenţiile de control şi încasare din punctele de trecere a frontierei, recântărirea şi remăsurarea se efectuează numai pe sensul de intrare în România, la solicitarea operatorului de transport. 2. Nu se efectuează recântărire sau remăsurare pentru traseul deja parcurs pe drumurile de interes naţional. 3. Dacă se realizează o descărcare parţială de marfă, aceasta trebuie să rezulte din documentele de transport. J. Tarifarea autorizaţiei speciale de transport: 1. Valoarea totală a tarifării în vederea eliberării autorizaţiei speciale de transport se determină prin cumularea tarifelor pentru eliberare cu cele pentru depăşirea masei totale sau pe axe şi cu cele pentru depăşirea dimensiunilor. 2. În cazul autorizaţiilor speciale de transport eliberate pentru o perioadă de 90 de zile, valoarea totală a tarifării calculate conform pct. 1 se înmulţeşte cu un coeficient de 0,50. 3. În cazul autorizaţiilor speciale de transport eliberate pentru o perioadă de 12 luni, valoarea totală a tarifării calculate conform pct. 1 se înmulţeşte cu un coeficient de 0,20. K. Modul de efectuare a calculelor: 1. Valorile maselor se introduc în calcule exprimate în tone, cu două zecimale sau aşa cum sunt ele afişate de aparatele de măsurat. 2. Valorile dimensiunilor se introduc în calcule exprimate în metri, cu două zecimale. 3. Tariful unitar se introduce în calcule cu patru zecimale. 4. Distanţa de parcurs se introduce în calcule exprimată în kilometri, fără zecimale, prin rotunjire în plus la unitate. 5. Rezultatele parţiale până la tariful final care trebuie achitat de utilizator nu se rotunjesc. 6. Tariful final rezultat, care se achită în altă monedă decât în euro, se calculează la cursul de schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie a anului anterior, comunicat de Banca Centrală Europeană. 7. Tariful final rezultat se rotunjeşte la două zecimale, în moneda în care se efectuează plata. L. După efectuarea plăţii, solicitantul poate cere anularea autorizaţiei speciale de transport şi restituirea tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes naţional, după cum urmează: 1. La cererea scrisă a solicitantului, dacă autorizaţia specială de transport nu a fost ridicată de la emitent sau dacă cererea, împreună cu originalul autorizaţiei speciale de transport, a fost depusă la emitent, înainte de începerea termenului de valabilitate al autorizaţiei. 2. La cererea scrisă a solicitantului însoţită de documente doveditoare, în cazuri justificate (fenomene meteo periculoase semnalizate prin codurile portocaliu sau roşu, anularea comenzii/contractului de transport etc.), dacă cererea, împreună cu originalul autorizaţiei speciale de transport, a fost depusă la emitent în termen de cel mult 3 zile de la începerea perioadei de valabilitate a autorizaţiei. 3. În toate cazurile emitentul va reţine tarifele de emitere prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2 din tabel, inclusiv tariful pentru aviz depăşire limite de competenţă, prevăzut la pct. 2 din tabel, după caz. M. În cazul în care se constată circulaţia cu mase şi/sau dimensiuni mai mici decât cele înscrise în autorizaţia specială de transport, aceasta se consideră valabilă, pentru tot traseul autorizat. În acest caz, tarifele suplimentare de utilizare a reţelei de drumuri naţionale nu se restituie. N. În cazul în care în agenţiile de control şi încasare din punctele de trecere a frontierei, pe sensul de intrare în România, se constată că vehiculul are mase şi/sau dimensiuni mai mari decât cele înscrise în autorizaţia specială de transport, AST se recalculează şi se încasează diferenţa. ANEXA Nr. 2TARIFE SUPLIMENTARE de acces la reţeaua de drumuri de interes naţional
Nr. crt. Denumire tarif Unitate de calcul Tarif unitar, cu TVA [euro]
1 Autorizare acces la reţeaua de drumuri de interes naţional tarif/cursă 200
2 Aferent autorizaţiilor „cu plată“, stabilit prin protocol de Ministerul Transporturilor tarif x masă totală x distanţă 0,02
Modul de aplicare a tarifelor: A. Aplicabilitate Tarifele prevăzute în prezenta anexă se aplică numai pentru vehiculele rutiere înmatriculate în alte state, în conformitate cu acordurile rutiere bilaterale şi multilaterale la care România este parte. B. Tarifare pentru autorizare acces la reţeaua de drumuri de interes naţional 1. Tariful pentru autorizarea accesului la reţeaua rutieră se aplică în punctele de trecere a frontierei pe sensul de intrare în România şi pe sensul de ieşire din România, pentru vehiculele rutiere de transport marfă sau persoane, înmatriculate în alte state, care sunt supuse autorizării potrivit acordurilor rutiere interguvernamentale, protocoalelor comisiilor mixte rutiere sau acordurilor internaţionale la care România este parte şi nu prezintă documentul de acces la reţeaua rutieră corespunzător categoriei de transport efectuate. 2. Documentul de acces la reţeaua rutieră din România nu trebuie prezentat dacă transportul se încadrează în una dintre gratuităţile prevăzute prin acordurile rutiere interguvernamentale, protocoalele comisiilor mixte rutiere sau acordurile internaţionale la care România este parte. 3. Tariful se achită la intrarea sau ieşirea din România, acolo unde se constată lipsa documentului de acces la reţeaua rutieră din România, pentru fiecare cursă efectuată pe teritoriul României. 4. O cursă efectuată pe teritoriul României reprezintă traseul parcurs de la intrarea în România până la ieşirea din România sau având ca destinaţie o localitate din România ori traseul parcurs având ca origine o localitate din România până la ieşirea din România. 5. Tariful achitat la intrarea în România rămâne valabil şi la ieşirea din România, indiferent de tipul de trafic efectuat. 6. Tariful nu se aplică pentru vehiculele rutiere fără încărcătură, nou-achiziţionate din afara României şi care se află la prima cursă din statul vânzătorului spre statul cumpărătorului, fapt dovedit prin documente specifice, dintre care un exemplar, în copie, se reţine de către personalul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. din punctul de frontieră. 7. Tariful se aplică pentru vehiculele rutiere cu încărcătură, nou-achiziţionate din afara României şi care se află la prima cursă din statul vânzătorului spre statul cumpărătorului, fapt dovedit prin documente specifice, dintre care un exemplar, în copie, se reţine de către personalul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. din punctul de frontieră, în lipsa documentului de acces la reţeaua rutieră. C. Tariful aferent autorizaţiilor „cu plată“ 1. Tariful aferent autorizaţiilor „cu plată“ se aplică la autorizaţiile de transport rutier internaţional de marfă „cu plată“, stabilite prin protocol de Ministerul Transporturilor cu ministerele de resort din alte state. 2. Tariful se aplică în lipsa autorizaţiei de transport rutier internaţional de marfă „cu scutire de plată“, stabilite prin protocol de Ministerul Transporturilor pentru vehiculele fără încărcătură, nou-achiziţionate din afara României de către persoane fizice sau juridice străine şi care se află la prima cursă din statul vânzătorului spre statul cumpărătorului, în cazul în care statul cumpărătorului nu este un stat membru al Forumului Internaţional de Transport şi în lipsa unor reglementări specifice convenite bilateral cu statul respectiv. D. Modul de efectuare a calculelor: a)masa totală se introduce în calcul în tone, cu două zecimale, prin rotunjire în plus la unitate; b)distanţa se introduce în calcul în kilometri, fără zecimale, prin rotunjire în plus la unitate; c)rezultatele parţiale până la tariful final care trebuie achitat de utilizator nu se rotunjesc; d)tariful final rezultat, care trebuie achitat de utilizator, se rotunjeşte la două zecimale, în moneda în care se efectuează plata.