Nr. crt. Denumire tarif Unitate de calcul Tarif unitar, cu TVA [euro]
A. Acord prealabil şi autorizaţie de amplasare şi acces la drum
1 Analiza primară la depunerea documentaţiei tehnice pentru obiective socio-economice şi reţele edilitare tarif/document 30
2 Acord prealabil/autorizaţie de amplasare şi acces la drum pentru persoane fizice (construcţii cu destinaţia de locuinţă unifamilială, garaje racorduri apă, canal, electricitate, gaze etc.) tarif/document 27
3. Acord prealabil de amplasare şi acces la drum pentru persoane fizice şi juridice tarif/document 130
Pentru suprafeţe de teren ce depăşesc 1.000 mp +0,08 euro/mp pentru fiecare mp suplimentar
4. Autorizaţie de amplasare şi acces la drum pentru persoane fizice şi juridice tarif/document 80
Pentru suprafeţe de teren ce depăşesc 1.000 mp +0,08 euro/mp pentru fiecare mp suplimentar
5. Reanalizare documentaţie tehnică pentru obiective socioeconomice, reţele edilitare şi panouri publicitare tarif/document 75
6. Prelungirea acordului prealabil de amplasare şi acces la drum pentru obiective socioeconomice şi reţele edilitare tarif/document 50
7. Prelungirea autorizaţiei de amplasare şi acces la drum pentru obiective socioeconomice şi reţele edilitare tarif/document 30
Avize/acorduri pentru reţele edilitare noi şi existente:
8.1. în afara zonei de siguranţă a drumului naţional tarif/document 400
+0,2 euro/ml pentru fiecare ml ce depăşeşte 100 m
8.2. pentru lucrări noi prin caseta tehnică în intravilan unde partea carosabilă este încadrată de borduri denivelate, fără afectarea zonei de siguranţă tarif/document 200
+0,1 euro/ml pentru fiecare ml ce depăşeşte 100 m
Nr. crt. Denumire tarif Unitate de calcul Tarif unitar, cu TVA [euro]
8.3. modernizarea reţelei edilitare existente, în una dintre situaţiile:
150
a) cu înlocuire tubulatură cu aceleaşi caracteristici: prin săpătură deschisă sau foraj, fără afectarea zonei de siguranţă a drumului; 150
+0,2 euro/ml pentru fiecare ml ce depăşeşte 100 m
b) cu înlocuire tubulatură cu aceleaşi caracteristici: prin caseta tehnică tarif/document 75
+0,1 euro/ml pentru fiecare ml ce depăşeşte 100 m
c) cu îmbunătăţirea parametrilor tehnici fără afectarea zonei de siguranţă a drumului tarif/document 300
+0,2 euro/ml pentru fiecare ml ce depăşeşte 100 m
8.4. În situaţii speciale:

a) în ampriza drumului tarif/document 800
+0,2 euro/ml pentru fiecare ml ce depăşeşte 100 m
b) zona de siguranţă tarif/document 600
+0,2 euro/ml pentru fiecare ml ce depăşeşte 100 m
9 Avize pentru manifestări culturale, artistice şi sportive tarif/document 10 euro/oră + 40 euro/km
10 Avize de amplasare şi consideraţii tehnice privind amplasarea unor obiective în zonă a viitoarelor trasee de drumuri naţionale şi autostrăzi tarif/document 50
11 Eliberare duplicat (copie) acord prealabil/autorizaţie de amplasare tarif/document 10
B. Ocuparea suprafeţelor din zona drumurilor naţionale şi autostrăzilor
12. Amplasare panou publicitar drum european tarif/m2/lună 3,09
drum naţional principal sau secundar 0,75
13. Spaţiu cu destinaţie comercială (chioşc, rulotă, masă pentru desfacere produse alimentare şi nealimentare) drum european tarif/m2/lună 0,75
drum naţional principal sau secundar 0,45
autostradă 1,89
14. Suprafeţele desemnate a deveni spaţii de servicii şi spaţii de parcare, precum şi suprafeţele sau lungimi de trasee de canalizaţii devenite disponibile, care aparţin administratorului drumului, în zone adiacente drum european
stabilit prin licitaţie
drum naţional principal sau secundar tarif/m2/lună sau ml/lună
autostradă

15. Locuri de parcare ce deservesc obiective economice drum european tarif/m2/lună 0,83
drum naţional principal sau secundar 0,5
16. Căi de acces la diferite obiective (staţii de distribuţie carburanţi, hoteluri, moteluri, depozite, spaţii comerciale, show-room etc.) drum european tarif/m2/lună 0,75
drum naţional principal sau secundar 0,45
autostradă 1,89
C. Amplasări de stâlpi, cabluri şi conducte
Amplasări de cabluri electrice, telefonice, TV, internet
17.1. subtraversare
tarif/ml/lună 0,43
17.2. cablu subteran în lungul drumului în ampriză, în afara părţii carosabile tarif/ml/lună 0,43
sub partea carosabilă 0,56
în zona de siguranţă 0,21
17.3. stâlpi de care este prins cablul aerian în lungul drumului în ampriză, în afara părţii carosabile tarif/buc./lună 1,26
în zona de siguranţă 0,98
Nr. crt. Denumire tarif Unitate de calcul Tarif unitar, cu TVA [euro]
17.4. cablu aerian în lungul drumului în ampriză, în afara părţii carosabile tarif/ml/lună 0,43
în zona de siguranţă 0,21
17.5. pe poduri, podeţe, tuneluri şi alte lucrări de artă în canale tehnice tarif/ml/lună 1,82
ancorat de pod sau în altă soluţie decât canal tehnic 3,22
Amplasarea conductelor de apă, canalizare, aburi şi alte produse neinflamabile, de gaze, ţiţei şi alte produse inflamabile, benzi transportoare
18.1. traversare aeriană
tarif/ml/lună 1,22
18.2. subtraversare
tarif/ml/lună 0,84
18.3. amplasare subterană în lungul drumului în ampriză, în afara părţii carosabile tarif/ml/lună 0,84
sub partea carosabilă 1,42
în zona de siguranţă 0,66
18.4. amplasare aeriană în lungul drumului în ampriză, în afara părţii carosabile tarif/ml/lună 3,3
în zona de siguranţă 2,35
18.5. pe poduri, podeţe, tuneluri şi alte lucrări de artă în canale tehnice tarif/ml/lună 8,47
ancorat de pod sau în altă soluţie decât canal tehnic 13,17
Modul de aplicare a tarifelor pentru ocuparea zonei drumurilor: 1. Prezentele tarife se vor aplica în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (4), (6) şi (8) prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 2. Administratorul drumului poate accepta amplasarea unor construcţii sau instalaţii în zona drumului, cu condiţia ca acestea să nu aducă prejudicii drumului şi siguranţei traficului rutier. 3. Realizarea sau amplasarea în zona drumului a panourilor publicitare, a oricăror construcţii, căi de acces, amenajări ori instalaţii, în orice scop, fără a periclita siguranţa circulaţiei se face pe baza autorizaţiei de construire şi doar în condiţiile existenţei acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului şi prin încheierea, dacă este cazul, a contractului aferent utilizării suprafeţei ocupate din ampriza şi zona de siguranţă. 4. Acordul şi autorizaţia de amplasare şi de acces la drum se emit pentru o anumită funcţie a obiectivului. La schimbarea funcţiei sau a destinaţiei, beneficiarul este obligat să obţină aprobarea administratorului drumului pentru noua situaţie. 5. Tarifele se percep persoanelor fizice şi juridice care au obligaţia de a solicita autorizaţie. 6. Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele nu funcţionează sau în cazurile în care lucrările la acestea au fost sistate ori nu au fost finalizate, atât timp cât activitatea este înregistrată la registrul comerţului. 7. Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele se vor amplasa în afara zonei de protecţie a drumurilor naţionale, însă numai dacă se realizează şi drum de acces la drumurile naţionale sau alte lucrări în zona de siguranţă. 8. Persoanelor fizice care solicită avizul administratorului drumului pentru construcţii de locuinţe, garaje, racorduri la instalaţiile de gaze, apă, telefonie, tv, electricitate, canalizare etc. li se încasează o singură dată suma de 27 de euro, respectiv fie la eliberarea acordului, fie la eliberarea autorizaţiei. 9. Pentru panourile publicitare, suprafaţa minimă supusă tarifării va fi suprafaţa rezultată din încadrarea proiecţiei orizontale a panoului, la care se adaugă 1,00 m de jur-împrejur. 10. Pentru spaţiile prevăzute la lit. B poziţia 13 din tabel, suprafaţa minimă tarifată va fi suprafaţa obiectivului amplasat, plus 1,00 m de jur-împrejur, la care se adaugă suprafaţa aferentă staţionării autovehiculelor în afara părţii carosabile. 11. Pentru căile de acces la diferite obiective prevăzute la lit. B poziţia 16 din tabel, suprafaţa supusă tarifării reprezintă terenul ocupat din zona drumului, respectiv din ampriza şi zona de siguranţă, prin realizarea accesului cu racordare simplă (dacă amplasamentul este situat în localitate) a benzilor de accelerare şi decelerare (dacă amplasamentul este în afara localităţii), respectiv a benzii de stocaj pentru virare la stânga. În afara localităţii, amenajarea accesului la drumul naţional se realizează conform normativelor în vigoare privind amenajarea la acelaşi nivel a intersecţiilor drumurilor publice din afara localităţilor. Amplasamentul este în localitate atunci când este situat între indicatoarele rutiere de intrare şi ieşire în/din localitate. 12. Pentru benzile transportatoare se percep numai tarifele de la traversare aeriană. 13. Tarifele pentru ocuparea zonei drumului conform lit. B şi C din tabel nu se aplică persoanelor fizice care realizează accesuri la locuinţe, case de vacanţă sau garaje, precum şi pentru instalaţiile care asigură utilităţile necesare consumului casnic (apă, gaze, energie electrică, canalizare). Această scutire nu este valabilă însă în cazul în care se schimbă destinaţia locuinţei sau garajului (de exemplu, transformarea în spaţiu comercial etc.) ori se amplasează în incintă construcţii cu caracter comercial. 14. Tarifele pentru ocuparea zonei drumului nu se aplică pentru unităţile bugetare de asistenţă socială şi de educaţie (spitale, creşe, aziluri de bătrâni, şcoli, grădiniţe). 15. Tarifele pentru ocuparea zonei drumului nu se aplică pentru Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, pe perioada în care acesta asigură pentru Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale - S.A., cu titlu gratuit, comunicaţiile de date de arie extinsă prin infrastructura proprie de telecomunicaţii.